แนวปฏิบัติโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีการศึกษ 2561

แนวปฏิบัติโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร-สพม.24 แนวปฏิบัติโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร-สพม.24

ส่งเอกสารเพื่อขออนุญาตเข้ารับการอบรม

บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการ บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ

แบบขออนุมัติไปราชการและการยืมเงิน แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ

สัญญายืมเงิน สัญญายืมเงิน

บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการ บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ

แบบขออนุมัติไปราชการและการยืมเงิน แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ

สัญญายืมเงิน สัญญายืมเงิน

การส่งเอกสารส่งใช้เงินยืม

แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-แบบ-8708 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-แบบ-8708

แบบหนังสือนำส่งการส่งใช้เงินยืมไปราชการ แบบหนังสือนำส่งการส่งใช้เงินยืมไปราชการ

แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-แบบ-8708 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-แบบ-8708

แบบหนังสือนำส่งการส่งใช้เงินยืมไปราชการ แบบหนังสือนำส่งการส่งใช้เงินยืมไปราชการ

 

ตัวอย่างการเดินทางไปราชการ เรื่องโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

ตัวอย่างการเดินทางไปราชการคนเดียว

ตัวอย่างการเดินทางไปราชการ ตัวอย่างการเดินทางไปราชการ

ตัวอย่างแบบรายงานเดินทางไปราชการ ตัวอย่างแบบรายงานเดินทางไปราชการ

สัญญายืมเงินไปราชการคนเดียว สัญญายืมเงินไปราชการคนเดียว

ตัวอย่างการเดินทางไปราชการ ตัวอย่างการเดินทางไปราชการ

ตัวอย่างแบบรายงานเดินทางไปราชการ ตัวอย่างแบบรายงานเดินทางไปราชการ

สัญญายืมเงินไปราชการคนเดียว สัญญายืมเงินไปราชการคนเดียว

 

ตัวอย่างการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ

ตัวอย่างการเดินทางไปราชการหมู่คณะ ตัวอย่างการเดินทางไปราชการหมู่คณะ

ตัวอย่างแบบรายงานเดินทางไปราชการหมู่คณะ ตัวอย่างแบบรายงานเดินทางไปราชการหมู่คณะ

สัญญายืมเงินไปราชการเป็นหม่คณะ สัญญายืมเงินไปราชการเป็นหม่คณะ

ตัวอย่างการเดินทางไปราชการหมู่คณะ ตัวอย่างการเดินทางไปราชการหมู่คณะ

ตัวอย่างแบบรายงานเดินทางไปราชการหมู่คณะ ตัวอย่างแบบรายงานเดินทางไปราชการหมู่คณะ

สัญญายืมเงินไปราชการเป็นหม่คณะ สัญญายืมเงินไปราชการเป็นหม่คณะ

610607 01

610607 02

610607 03

610607 04

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com