ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1  261  190 451  10
มัธยมศึกษาปีที่ 2 205  172  377  9
มัธยมศึกษาปีที่ 3 138  104  242  9
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 604  466  1,070  28
มัธยมศึกษาปีที่ 4 54  106  160  4
มัธยมศึกษาปีที่ 5 68  80  148  4
มัธยมศึกษาปีที่ 6 50  83  133  5
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 172  269  441  13
รวมทั้งสิ้น 776  735  1,511  41

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com