ปฏิทินปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

สัปดาห์ที่ วันเดือนปี รายละเอียดการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ
 

ตุลาคม 60

ครูส่งโครงการจัดการเรียนรู้ งานจัดการเรียนการสอน
1

2 ต.ค. 60

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (ช่วงที่ 1)

 
 

2-6 ต.ค. 60

นักเรียนทุกระดับเลือกวิชาเพิ่มเติม /ม.ต้น เลือกกิจกรรมเพิ่มเวลารู้

งานจัดการเรียนการสอน
 

 

 

 
 

พ.ย.-ธ.ค. 60

ค่ายห้องเรียนพิเศษ SSME

งานศูนย์วิชาการ
 

"

โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทย (ม.1)

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
 

"

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (ม.4)

กลุ่มสาะฯ ภาษาต่างประเทศ
 

10 พ.ย. 60

รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ครั้งที่ 2/2560

งานสารสนเทศ
 

 

 

 
2

13-17 พ.ย. 60

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (ช่วงที่ 2)

 
 

"

ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1

งานวัดผล
 

13-23 พ.ย. 60

สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1

งานวัดผล
 

13 พ.ย. 60 - 19 ม.ค. 61

สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ม.3 (ในชั่วโมงเรียน) 4 กลุ่มสาระฯ

งานศูนย์วิชาการ
 

13 พ.ย. 60 - 16 ก.พ. 61

สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ม.6 (ในชั่วโมงเรียน) 5 กลุ่มสาระฯ

งานศุนย์วิชาการ
 

 

 

 
3 

20-21 พ.ย. 60

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โซน 1)

งานศูนย์วิชาการ
 

23 พ.ย. 60

ส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1

งานวัดผล
 

24 พ.ย. 60

ประกาศผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1

งานวัดผล
 

25 พ.ย. 60

วันวชิราวุธ

 

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

ธันวาคม 60

นิเทศภายใน ครั้งที่ 1 / รับการนิเทศติดตามจาก สพม.24

งานนิเทศการศึกษา

 

4

27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60

ครูส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1

 

งานวัดผล

 

 

"

นิเทศโครงงานบูรณาการ ครั้งที่ 1 (บทที่ 1-3)

งานศูนย์วิชาการ
 

"

ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2

งานวัดผล
 

27 พ.ย. - 7 ธ.ค. 60

สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2

งานวัดผล
5

7-8 ธ.ค. 60

ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้

งานจัดการเรียนการสอน
 

7 ธ.ค. 60

ส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2

งานวัดผล
 

8 ธ.ค. 60

ประกาศผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2

งานวัดผล
6

12-15 ธ.ค. 60

ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา

งานวัดผล
 

"

ครูส่งหัวข้อและโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

งานวิจัยการศึกษา
7

20-22 ธ.ค. 60

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (ระดับภาค จ.ขอนแก่น)

งานศูนย์วิชาการ
8

25 ธ.ค. 60

กิจกรรมวันคริสต์มาส

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
 

28-29 ธ.ค. 60

ค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์)

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9

3-5 ม.ค. 61

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560

 

งานวัดผล

 

มกราคม 61

นิเทศภายใน ครั้งที่ 2 / รับการนิเทศติดตามจาก สพม.24

งานนิเทศการศึกษา
10

8-12 ม.ค. 61

กรอกคะแนน SGS

งานวัดผล
  " ครูส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2 งานวัดผล
11 16 ม.ค. 61 วันครู 2561  
12 22 ม.ค. - 2 ก.พ. 61 ติดเข้มเติมเต็มความรู้ ม.3 งานศูนย์วิชาการ
  กุมภาพันธ์ 2561 แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 งานรับนักเรียน
13 29 ม.ค. - 2 ก.พ. 61 นิเทศโครงการบูรณาการ ครั้งที่ 2 (บทที่ 4-5) งานศูนย์วิชาการ
  3-4 ก.พ. 61 สอบ O-NET ม.3 ข้อสอบ สทศ. (4 กลุ่มสาระวิชา) งานศูนย์วิชาการ
14 9 ก.พ. 61  Open House 2560 งานศูนย์วิชาการ
15 12-16 ก.พ. 61  รับสมัครนักเรียน ม.3 เดิม ที่จะศึกษาต่อ ม.4 งานรับนักเรียน
16  19-22 ก.พ. 61 ครูส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ งานวัดผล
  23 ก.พ. 61  ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ งานวัดผล
  19 ก.พ. -2 มี.ค. 61 ติวเข้มเติมเต็มความรู้ ม.6 งานศูนย์วิชาการ
17 26 ก.พ. - 1 มี.ค. 61  ครูส่งผลการเรียนซ้ำชั้น งานวัดผล
  " นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ งานวัดผล
  2 มี.ค. 61  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ งานวัดผล
  3-4 มี.ค. 61  สอบ O-NET ม.6 ข้อสอบ สทศ. (5 กลุ่มสาระวิชา) งานศูนย์วิชาการ
 18  7-9 มี.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 งานวัดผล
  12-14 มี.ค.61  ครูส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3 + กรอกคะแนน SGS + ส่งสมุดประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน + ส่งเอกสารกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ + ส่งหลักฐานการประเมินผลอื่นๆ งานวัดผล
  16 มี.ค. 60  คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลการเรียน งานวัดผล
  19 มี.ค. 60 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 งานวัดผล
  19-23 มี.ค. 61 ครูที่ปรึกษาส่ง ปพ.6 ทุกระดับชั้น งานวัดผล
  " ส่งรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 งานวัดผล
  19-22 มี.ค. 61 ลงทะเบียน / สอบ / ส่งผล การสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 งานวัดผล
   23 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 งานวัดผล
  25-28 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 งานรับนักเรียน
  26 มี.ค. 61 ประกาศผลการสอบ O-NET ม.3  
  26-29 มี.ค. 61 ลงทะเบียน / สอบ / ส่งผล การสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 งานวัดผล
  30 มี.ค. 61 ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 งานวัดผล
  " พิธีมอบประกาศนียบัตร งานทะเบียน
  31 มี.ค. 61 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 งานรับนักเรียน
  1 เม.ย. 61 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.4 งานรับนักเรียน
  2 เม.ย. 61 ปิดภาคเรียนที่ 2/2560 งานศูนย์วิชาการ
  3 เม.ย. 61 ประกาศผลการสอบ O-NET ม.6  
  " อนุมัติการจบหลักสูตร / จบการศึกษา งานวัดผล
  7 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียนเข้าเรียน ม.1 งานรับนักเรียน
  8 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียนเข้าเรียน ม.4 งานรับนักเรียน
  เม.ย. 61 รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC สิ้นปีการศึกษา 2560 งานสารสนเทศ
       

* หมายเหตุ กำหนดการตามปฏิทินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com