ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 212 131 343 8
มัธยมศึกษาปีที่ 2 221 188 409 10
มัธยมศึกษาปีที่ 3 163 150 313 9
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 596 469 1,065 27
มัธยมศึกษาปีที่ 4 39 47 86 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5 47 87 134 4
มัธยมศึกษาปีที่ 6 56 77 133 4
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 142 211 353 10
รวมทั้งสิ้น 738 680 1,418 37

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com