ปฏิทินปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

สัปดาห์ที่ วันเดือนปี รายละเอียดการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ
 

7 พ.ค. 61

* ครูลงเวลาปฏิบัติราชการ/ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน * งานบุคคล
 

7-11 พ.ค. 61

ส่งผลการเรียนซ้ำรายวิชา (ภาคฤดูร้อน)

งานวัดผล

 

พ.ค. 61

ติดตามผลนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 (จบปี 2560)

งานแนะแนว

1

15 พ.ค. 61

เปิดเรียนนักเรียนทุกระดับชั้น

งานศูนย์วิชาการ

 

17 พ.ค. 61

* ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับชั้น ม.2, 3

* งานการเงิน

 

18 พ.ค. 61

* ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับชั้น ม.5, 6

* งานการเงิน

 

15-18 พ.ค. 61

เลือกวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเวลารู้

งานจัดการเรียนการสอน

 

 

เลือกกิจกรรมบังคับ/กิจกรรมชุมนุม

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 กรณีพิเศษ

งานวัดผล/ครูประจำวิชา

 

15-31 พ.ค. 61

สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2/ส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2

งานวัดผล/ครูประจำวิชา

2

21-25 พ.ค. 61

 

 

3

28 พ.ค. 61

กิจกรรมวันวิสาขบูชา (29 พ.ค. 61)

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

 

28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้

งานจัดการเรียนการสอน

 

1 มิ.ย. 61

ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2

งานวัดผล/ครูประจำวิชา

4

4-8 มิ.ย. 61

ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา

งานวัดผล/ครูประจำวิชา

 

 

ส่งโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน

งานวิจัย

 

 

ค่ายวิชาการ

งานศูนย์วิชาการ

5

10 มิ.ย. 61

รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ครั้งที่ 1

งานสารสนเทศ

 

11-15 มิ.ย. 61

นิเทศโครงงานบูรณาการ ครั้งที่ 1

งานศูนย์วิชาการ

 

14 มิ.ย. 61

* กิจกรรมวันไหว้ครู/มอบทุนการศึกษา

* กลุ่มบริหารทั่วไป/งานแนะแนว

6

18-22 มิ.ย. 61

ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1

งานวัดผล/ครูประจำวิชา

7

26 มิ.ย. 61

วันสุนทรภู่

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

8

ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม, จัดทำสัญญาผู้กู้ยืม กยศ. (รายใหม่)

งานแนะแนว

 

1 ก.ค. 61

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ)

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

2-6 ก.ค. 61

นิเทศภายใน/ติดตาม PLC ครั้งที่ 1

งานนิเทศการศึกษา

9

9-13 ก.ค. 61

นิเทศโครงงานบูรณาการ ครั้งที่ 2

งานศูนย์วิชาการ

10

16-20 ก.ค. 61

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561

งานวัดผล/ครูประจำวิชา

11

23-26 ก.ค. 61

กรอกคะแนนกลางภาคในระบบ SGS/ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2

งานวัดผล/ครูประจำวิชา

 

26 ก.ค. 61

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (27 ก.ค. 61)

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

12

31 ก.ค. - 3 ส.ค. 61

 

 

13

6-10 ส.ค. 61

นิเทศโครงงานบูรณาการ ครั้งที่ 3

งานศูนย์วิชาการ

 

8 ส.ค. 61

กิจกรรมวันอาเซียน

งานศูนย์วิชาการ

14

14-17 ส.ค. 61

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

15

20-24 ส.ค. 61

 

 

16

27-31 ส.ค. 61

 

 

17 3-7 ก.ย. 61 นิเทศภายใน/ติดตาม PLC ครั้งที่ 2 งานนิเทศการศึกษา
18 10-14 ก.ย. 61 นิเทศโครงงานบูรณาการ ครั้งที่ 4 งานศูนย์วิชาการ
    ส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ ครูประจำวิชา
19 17 ก.ย. 61 ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ งานวัดผล
  17-21 ก.ย. 61 ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ งานวัดผล
    ส่งผลการเรียนซ้ำรายวิชา งานวัดผล/ครูประจำวิชา
  24 ก.ย. 61 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ งานวัดผล
20 24-28 ก.ย. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 งานวัดผล/ครูประจำวิชา
  1-4 ต.ค. 61 กรอกคะแนนกลางภาคในระบบ SGS/ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3
/ส่งสมุดประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
/ส่งเอกสารกิจกรรมเพิ่มเวลารู้
/ส่งแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)
/ส่งเอกสารการประเมินผลการเรียนอื่นๆ
งานวัดผล
/ครูประจำวิชา
/ครูที่ปรึกษากิจกรรม
/ครูที่ปรึกษาประจำห้องเรียน
    ส่งรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัย
  5 ต.ค. 61 คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลการเรียน งานวัดผล
  8 ต.ค. 61 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 งานวัดผล

* หมายเหตุ กำหนดการตามปฏิทินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2561

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com