ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สัปดาห์ที่ วันเดือนปี รายละเอียดการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ
1

13 พ.ค. 62

* ลงเวลาปฏิบัติราชการ
** ครูรับตารางสอน ภาคเรียนที่ 1
* งานบุคคล/งานศูนย์วิชาการ
 

13-15 พ.ค. 62

ส่งผลการเรียนซ้ำรายวิชา (ภาคฤดูร้อน)

งานวัดผล
 

พ.ค. 62

ติดตามผลนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 (จบปีการศึกษา 2561)

งานแนะแนว
 

13 พ.ค. 62

* ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับ ชั้น ม.2

* งานการเงิน
 

14 พ.ค. 62

* ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับ ชั้น ม.3

* งานการเงิน
 

15 พ.ค. 62

* ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับ ชั้น ม.5, ม.6

* งานการเงิน
 

16 พ.ค. 62

เปิดเรียนนักเรียนทุกระดับชั้น

งานศูนย์วิชาการ
 

17 พ.ค. 62

กิจกรรมวันวิสาขบูชา (18 พ.ค. 62)

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
2

17-23 พ.ค. 62

เลือกวิชาเพิ่มเติม ม.1 ศุกร์ คาบ 3-4
เลือกวิชาเพิ่มเติม ม.3 พฤหัสบดี คาบ 3-4
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ม.1-3

งานจัดการเรียนการสอน
 

 

เลือกกิจกรรมบังคับ / กิจกรรมชุมนุม

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 

21-24 พ.ค. 62

ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา กรณีพิเศษ

งานวัดผล/ครูประจำวิชา
3

27-29 พ.ค. 62

* กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ม.1/1-ม.1/6

* บริหารทั่วไป
 

29-31 พ.ค. 62

* กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ม.1/7-ม.1/9, ม.4/1-ม.4/3

* บริหารทั่วไป
4

7-11 มิ.ย. 62

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้

งานจัดการเรียนการสอน
 

 

ส่งโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน

งานวิจัย
 

มิ.ย. 62

กิจกรรมคัดกรองนักเรียน (ทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทย ทักษะการคำนวณ)

งานศูนย์วิชาการ/ภาษาไทย/คณิตศาสตร์
5

10 มิ.ย. 62

รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ครั้งที่ 1

งานสารสนเทศ
 

3-7 มิ.ย. 62

นิเทศโครงงานบูรณาการ (ครั้งที่ 1)

งานศูนย์วิชาการ
 

13 มิ.ย. 62

* กิจกรรมวันไหว้ครู/มอบทุนการศึกษา * กลุ่มบริหารทั่วไป/งานแนะแนว
6

17-21 มิ.ย. 62

 

 
7

24-28 มิ.ย. 62

ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1 งานวัดผล/ครูประจำวิชา
 

26 มิ.ย. 62

วันสุนทรภู่

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
8

1 ก.ค. 62

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ)

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 

1-5 ก.ค. 62

นิเทศภายใน/ติดตาม PLC (ครั้งที่ 1)

งานนิเทศการศึกษา
 

1-5 ก.ค. 62

นิเทศโครงงานบูรณาการ (ครั้งที่ 2)

งานศูนย์วิชาการ
9

8-12 ก.ค. 62

 

 
10

15 ก.ค. 62

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (16-17 ก.ค. 62)

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
 

15-19 ก.ค. 62

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562

งานวัดผล/ครูประจำวิชา
11

22-26 ก.ค. 62

กรอกคะแนนกลางภาคในระบบ SGS/ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2

งานวัดผล/ครูประจำวิชา
12

29 ก.ค.-2 ส.ค. 62

 

 
13

5-9 ส.ค. 62

นิเทศโครงงานบูรณาการ (ครั้งที่ 3)

งานศูนย์วิชาการ
 

8 ส.ค. 62

กิจกรรมวันอาเซียน

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
13-14

5-16 ส.ค. 62

สัปดาห์ห้องสมุด

งานห้องสมุด

14

16-23 ส.ค. 62

กิจกรรมส่งเสริมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
15

19-23 ส.ค. 62

 

 
16 26-30 ส.ค. 62    
17 2-6 ก.ย. 62 นิเทศภายใน/ติดตาม PLC (ครั้งที่ 2) งานนิเทศการศึกษา
18 9-12 ก.ย. 62 ส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ ครูประจำวิชา
19 16 ก.ย. 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ งานวัดผล
  16-19 ก.ย. 62 ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ งานวัดผล
  16-20 ก.ย. 62 ส่งผลการเรียนซ้ำรายวิชา งานวัดผล/ครูประจำวิชา
  16-20 ก.ย. 62 นิเทศโครงงานบูรณาการ (ครั้งที่ 4) งานศูนย์วิชาการ
  20 ก.ย. 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ งานวัดผล
20 23-27 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 งานวัดผล/ครูประจำวิชา
  พ.ค. - ก.ย. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้กองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) งานแนะแนว
  1-4 ต.ค. 62 กรอกคะแนนกลางภาคในระบบ SGS / ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3
/ ส่งสมุดประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
/ ส่งเอกสารกิจกรรมเพิ่มเวลารู้
/ ส่งแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)
/ ส่งเอกสารการประเมินผลการเรียนอื่นๆ
งานวัดผล
/ ครูประจำวิชา
/ ครูที่ปรึกษากิจกรรม
/ ครูที่ปรึกษาประจำห้องเรียน
  ส่งรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัย
  7 ต.ค. 62 คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลการเรียน งานวัดผล
  9 ต.ค. 62 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 งานวัดผล

* หมายเหตุวันหยุดราชการ

    • 20 พฤษภาคม 2562 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
    • 16 กรกฎาคม 2562 วันอาสาฬหบูชา
    • 17 กรกฎาคม 2562 วันเข้าพรรษา
    • 29 กรกฎาคม 2562 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา
    • 12 สิงหาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 2562

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com