ปฏิทินปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สัปดาห์ที่ วันเดือนปี รายละเอียดการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ
 

29 ตุลาคม 61

* ลงเวลาปฏิบัติราชการ / ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน * งานบุคคล
 

ภาคเรียน 2/2561

ค่ายห้องเรียนพิเศษ SSME

งานศูนย์วิชาการ
 

 

โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทย (ม.1)

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
 

 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (ม.4)

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
 

 

สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ม.3 (4 กลุ่มสาระฯ)

งานศูนย์วิชาการ
 

 

สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ม.6 (5 กลุ่มสาระฯ)

งานศูนย์วิชาการ
1

1 พ.ย. 61

เปิดภาคเรียนที่ 2/2561

 
 

 

ลงทะเบียนเรียน

งานทะเบียน
2

5-9 พ.ย. 61

เลือกวิชาเพิ่มเติม / กิจกรรมเพิ่มเวลารู้

งานจัดการเรียนการสอน
 

 

เลือกกิจกรรมบังคับ / กิจกรรมชุมนุม

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 

1-2 พ.ย. 61

ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1

งานวัดผล
 

1-15 พ.ย. 61

สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1

งานวัดผล
 

10 พ.ย. 61

รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ครั้งที่ 2/2561

งานสารสนเทศ
3

15 พ.ย. 61

ส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1

งานวัดผล
 

16 พ.ย. 61

ประกาศผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1

งานวัดผล
4

19-23 พ.ย. 61

ส่งโครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้

งานจัดการเรียนการสอน
 

19-21 พ.ย. 61

ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2

งานวัดผล
 

19-29 พ.ย. 61

สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2

งานวัดผล
 

25 พ.ย. 61

วันวชิราวุธ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5

29-30 พ.ย. 61

แข่งขันกีฬาภายใน

กลุ่มสาระฯ พลศึกษา
 

11-14 ธ.ค. 61

ส่งหัวข้อและโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัย
 

29 พ.ย. 61

ส่งผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2

งานวัดผล
 

30 พ.ย. 61

ประกาศผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2

งานวัดผล
 

ธันวาคม 61

นิเทศภายใน ครั้งที่ 1

งานนิเทศ
6

3-7 ธ.ค. 61

ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา

งานวัดผล
 

 

ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1

งานวัดผล
 

 

นิเทศโครงงานบูรณาการ ครั้งที่ 1 (ทบทวน บทที่ 1-3)

งานศูนย์วิชาการ
 

6-8 ธ.ค. 61

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับภาคฯ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

งานศูนย์วิชาการ
7

10 ธ.ค. 61

วันรัฐธรรมนูญ

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
8

17-21 ธ.ค. 61

 

 
9

25 ธ.ค. 61

วันคริสต์มาส

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
 

26 ธ.ค. 61

ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ม.ขอนแก่น

งานแนะแนว
10

2-4 ม.ค. 62

 

 

11

7-11 ม.ค. 62

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561

งานวัดผล
12

14-18 ม.ค. 62

กรอกคะแนน SGS / ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2

งานวัดผล
  16 ม.ค. 62 วันครู 2562  
13 21-25 ม.ค. 62 นิเทศโครงงานบูรณาการ ครั้งที่ 2 (บทที่ 4-5) งานศูนย์วิชาการ
    ติดตาม PLC ครั้งที่ 1 งานนิเทศ
14 2-3 ก.พ. 62 สอบ O-NET ม.3 ข้อสอบ สทศ. (4 กลุ่มสาระฯ) งานศูนย์วิชาการ
  กุมภาพันธ์ 62 ปัจฉิมนิเทศ กยศ. งานแนะแนว
    นิเทศภายใน ครั้งที่ 2 งานนิเทศ
    แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 งานศูนย์วิชาการ
    รับสมัครนักเรียน ม.3 เดิม ที่จะศึกษาต่อ ม.4 งานศูนย์วิชาการ
15 8 ก.พ. 62 Open House 2561 งานศูนย์วิชาการ
16 11-15 ก.พ. 62 ครูส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ งานวัดผล
  15 ก.พ. 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ งานวัดผล
15-16 ก.พ. 62 ค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ, เนตรนารี, ยุวกาชาด, ผู้บำเพ็ญฯ) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
17 18-21 ก.พ. 62 ครูส่งผลการเรียนซ้ำรายวิชา งานวัดผล
    นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ งานวัดผล
  22 ก.พ. 62 พิธีมอบประกาศนียบัตร งานทะเบียน
    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ งานวัดผล
  23-26 ก.พ. 62 สอบ GAT, PAT  
18 25 ก.พ.-1 มี.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 งานวัดผล
  2-3 มี.ค. 62 สอบ O-NET ม.6 ข้อสอบ สทศ. (5 กลุ่มสาระฯ) งานศูนย์วิชาการ
19 4-7 มี.ค. 62 กรอกคะแนน SGS / ส่ง ปพ. 5 ครั้งที่ 3 งานวัดผล
    ส่งสมุดประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานวัดผล
    ส่งเอกสารกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ งานวัดผล
    ส่งหลักฐานการประเมินผลอื่นๆ งานวัดผล
  8 มี.ค. 62 คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลการเรียน งานวัดผล
20 11 มี.ค. 62 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 งานวัดผล
  11-14 มี.ค. 62 ลงทะเบียนสอบ/ส่งผล การสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 งานวัดผล
  15 มี.ค. 62 ประกาศผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 งานวัดผล
  11-15 มี.ค. 62 ครูที่ปรึกษาส่ง ปพ.6 ทุกระดับชั้น งานวัดผล
    ส่งรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัย
    ติดตาม PLC ครั้งที่ 2 งานนิเทศ
  16-17 มี.ค. 62 สอบ 9 วิชาสามัญ  
21 18-21 มี.ค. 62 ลงทะเบียนสอบ/ส่งผล การสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 งานวัดผล
  22 มี.ค. 62 ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 งานวัดผล
22 26 มี.ค. 62 ประกาศผลการสอบ O-NET ม.3  
  31 มี.ค. 62 ประกาศผลการสอบ O-NET ม.6  
    อนุมัติการจบหลักสูตร / จบการศึกษา งานวัดผล
23 1 เม.ย. 62 ปิดภาคเรียนที่ 2/2561  
  เมษายน 62 รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC สิ้นปีการศึกษา 2561 งานสารสนเทศ
  เมษายน 62 รับสมัคร/สอบคัดเลือก/มอบตัว นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 งานศูนย์วิชาการ

* หมายเหตุ กำหนดการตามปฏิทินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ข้อมูล ณ วันที่ - ตุลาคม 2561

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com